Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-06-24 ( Imieniny: Danuty, Jana)

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku - Statut Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Statut Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.

 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, zwane dalej „centrum” jest jednostką budżetową Gminy Łask.
 2. Bezpośredni nadzór nad centrum sprawuje Burmistrz Łasku.
 3. Zakresem terytorialnego działania centrum jest Gmina Łask.
 4. Siedziba centrum mieści się w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a.
 5. Centrum używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i siedzibę centrum.
 6. Centrum używa skrótu „CSiR”.
Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania centrum

§ 2.

Centrum jest gminną jednostką utworzoną w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Łask w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.


§ 3.

1. Administrowanie i utrzymanie:

1) obiektów sportowych:

 1. boisk przy ul. Armii Krajowej 5a,
 2. pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2,
 3. kąpieliska miejskiego przy ul Armii Krajowej 75,
 4. kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej,
 5. kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej,
 6. skateparku w Orchowie;

2) terenów rekreacyjnych:

 1. w Łasku przy ul. Narutowicza 28,
 2. b w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a
 3. zrekultywowanego terenu po byłym składowisku odpadów z ciągiem pieszym, ciągiem pieszo- edukacyjnym i ciągiem rowerowym w Orchowie.

2. Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

3. Współpracowanie z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej.

§ 4.

Do podstawowych zadań centrum należy ponadto:

 1. zagospodarowanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych;
 2. zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów' i urządzeń sportowych;
 3. udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla szkół, organizacji sportowych, klubów, zakładów pracy jako organizatora imprez sportowych;
 4. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe w sekcjach wyczynowych:
 5. współorganizowanie działań klubów sportowych;
 6. tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania;
 7. organizowanie różnych usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna centrum

§5.

1. Centrum kieruje i odpowiada za jego działalność dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Łasku.

2. Dyrektor centrum zatrudniany jest zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

3. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec dyrektora jako samodzielnego pracodawcy wykonuje Burmistrz Łasku.

4. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w centrum.

5. Dyrektor centrum działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawda na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Łasku. Do czynności przekraczających zakres umocowania wymagana jest zgoda Burmistrza Lasku.

6. W centrum zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi, w miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin, związanych z jego działalnością.

7. Strukturę organizacyjną centrum określa regulamin organizacyjny, zawierający szczegółowy wykaz działów pracy i stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania, ustalony przez dyrektora centrum i zatwierdzony przez Burmistrza Łasku.

8. Dyrektor i pracownicy centrum powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

9. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu centrum upoważniony jest dyrektor centrum w granicach umocowania.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa


§ 6.


1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego obejmującego informacje o kwocie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Plan finansowy jest uchwalany na rok budżetowy, a rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy .

§ 7.

1. Centrum prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2. Plan kont jest sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Centrum sporządza sprawozdania:

 1. z wykonania planu finansowego;
 2. o stanie środków na rachunkach bankowych;
 3. o wydatkach strukturalnych.

4. Centrum posiada rachunek bankowy za pomocą którego reguluje płatności za wydatki i przyjmuje dochody.


5. Centrum prowadzi rachunek pomocniczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


§ 8.

Centrum posiada mienie przekazane przez Gminę Łask w trwały zarząd.


Rozdział 5.
System kontroli zarządczej


§ 9.

1. Dyrektor centrum organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Szczegółowy tryb przeprowadzenia kontroli zarządczej określi zarządzenie dyrektora centrum.

2. Dyrektor centrum sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli zarządczej oraz danych o nieprawidłowościach napływających spoza centrum, a w szczególności od usługobiorców i organów kontrolnych.

3. System kontroli zarządczej w centrum składa się z następujących ogniw:

 1. kontrola funkcjonalna – prowadzona w ramach obowiązku nadzoru przez głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych wszelkich szczebli i podporządkowanych im pracowników w zakresie ich kompetencji;
 2. kontrola instytucjonalna – sprawowana w ramach planowanych i doraźnych kontroli pełnych, okresowych lub kompleksowych badań wycinkowych działalności gospodarczej i finansowej poszczególnych komórek organizacyjnych wykonywanych przez wyznaczonych przez dyrektora centrum pracowników.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§10

1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja centrum może nastawić uchwałą Rady Miejskiej w Łasku.

2. Niniejszy statut uchwala i dokonuje w nim zmian Rada Miejska w Łasku.

3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem centrum, a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące jednostek budżetowych.

4. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Autor: Elżbieta Krawczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-10 08:46przez: Elżbieta Krawczyk
Opublikowano:2024-05-10 08:51przez: Damian Mikła
Zmodyfikowano:2024-05-10 08:50przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
Odwiedziny:113

Rejestr zmian

 • [2024-05-10 08:50:43]aktualizacja treści
 • [2024-05-10 08:49:42]aktualizacja treści
 • [2024-05-10 08:44:29]Damian MikłaMigracja wpisu z poprzedniego BIP

Banery/Logo