Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

STATUT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁASKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.

  1. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, zwane dalej „centrum” jest jednostką budżetową Gminy Łask.
  2. Bezpośredni nadzór nad centrum sprawuje Burmistrz Łasku.
  3. Zakresem terytorialnego działania centrum jest Gmina Łask.
  4. Siedziba centrum mieści się w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a.
  5. Centrum używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i siedzibę centrum.
  6. Centrum używa skrótu „CSiR”.

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania centrum

§ 2.

Centrum jest gminną jednostką utworzoną w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Łask w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.


§ 3.

1. Administrowanie i utrzymanie:

1)      obiektów sportowych:

a)       boisk przy ul. Armii Krajowej 5a,

b)      pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2,

c)       kąpieliska miejskiego przy ul Armii Krajowej 75,

d)      kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej,

e)       kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej,

f)       skateparku w Orchowie;

2)      terenów rekreacyjnych:

a)       w Łasku przy ul. Narutowicza 28,

b)      w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a,

c)       zrekultywowanego terenu po byłym składowisku odpadów z ciągiem pieszym, ciągiem pieszo- edukacyjnym i ciągiem rowerowym w Orchowie.

2.      Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

3.      Współpracowanie z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej.

§ 4.

Do podstawowych zadań centrum należy ponad to:

1)      zagospodarowanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych;

2)      zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów' i urządzeń sportowych;

3)      udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla szkół, organizacji sportowych, klubów, zakładów pracy jako organizatora imprez sportowych;

4)      organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe w sekcjach wyczynowych:

5)       współorganizowanie działań klubów sportowych;

6)       tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania;

7)       organizowanie różnych usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna centrum

§5.

1. Centrum kieruje i odpowiada za jego działalność dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Łasku.

2.     Dyrektor centrum zatrudniany jest zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

3.      Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec dyrektora jako samodzielnego pracodawcy wykonuje Burmistrz Łasku.

4.      Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w centrum.

5.      Dyrektor centrum działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawda na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Łasku. Do czynności przekraczających zakres umocowania wymagana jest zgoda Burmistrza Lasku.

6.      W centrum zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi, w miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin, związanych z jego działalnością.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§6

1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja centrum może nastawić uchwałą Rady Miejskiej w Łasku.

2.      Niniejszy statut uchwala i dokonuje w nim zmian Rada Miejska w Łasku.

3.      W sprawach związanych z funkcjonowaniem centrum, a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące jednostek budżetowych.

4.      Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.