Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zwane dalej Centrum działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.      Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,       poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203);

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr     81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr   74, poz. 676, Nr 93, poz.820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752; z 2004 r. Nr 203, poz. 1966, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005r. Nr 85, poz. 726);

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.   Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135,  Nr 273, poz. 2703; z 2005r.  Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565);

4) niniejszego statutu.

§2.

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Łask, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§3

Siedziba Centrum mieści się w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a.

§4

Terenem działania Centrum jest Gmina Łask.

§5

Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Łasku.

 

Rozdział II

Zakres działania

§6

Administrowanie i utrzymanie:

1) obiektów sportowych:

 1. boisk przy ul. Armii Krajowej 5a,
 2. Miejskiej Pływalni Krytej w Łasku przy ul. Szkolnej 2,
 3. Kąpieliska Miejskiego w Łasku przy ul. Armii Krajowej;

2) terenów rekreacyjnych:

 1. w Łasku przy ul. Narutowicza 28,
 2. w Łasku, w OSiR przy ul. Armii Krajowej 5a,
 3. w Kolumnie przy ul. Lipowej.
 4. Propagowanie, inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki we wszystkich jej formach wśród mieszkańców Gminy Łask.
 5. Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
 6. Współpracowanie z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej.

§7

Do podstawowych zadań Centrum należy:

 1. zagospodarowanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych;
 2. zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń  sportowych;
 3. udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla szkół, organizacji sportowych, klubów, zakładów pracy jako organizatora imprez sportowych;
 4. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe w sekcji wyczynowej piłki nożnej, pływania, siatkówki i koszykówki;
 5. współorganizowanie działań klubów sportowych;
 6. tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania;
 7. organizowanie różnych usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
 8. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową zgodną z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§8

 1. Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.
 2. Dyrektora zatrudnia w drodze konkursu Burmistrz Łasku.
 3. Dyrektora zatrudnia się na okres 5 lat na podstawie umowy o pracę, dopuszcza się możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Dyrektora jako samodzielnego pracodawcy wykonuje Burmistrz Łasku.
 5. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum.
 6. W Centrum zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi, w miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin, związanych z jego działalnością.
 7. Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest Dyrektor Centrum w granicach umocowania.
 9. Strukturę organizacyjną Centrum określa regulamin organizacyjny, zawierający szczegółowy wykaz działów pracy i stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania.
 10. Regulamin opracowuje Dyrektor Centrum i zatwierdza Burmistrz Łasku.

Rozdział IV

Zasady finansowania

§9 

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora.
 3. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora na podstawie umowy o pracę.
 4. Zasady wynagradzania i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy pracowników Centrum określa Regulamin Wynagradzania opracowany przez Dyrektora.

         

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§10

 1. Wszelkie zmiany statutu dokonywane są w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łasku.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.